Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia....

Εγκρίθηκε η εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia Με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων) ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia. Συνοπτικά, με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η εξαγοράζουσα πρέπει να εκποιήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα με το σήμα «Topino», όπως αυτό χρησιμοποιείται και διατίθεται σήμερα από την εξαγοραζόμενη, συμπεριλαμβανομένων:
 • Της παραχώρησης, κατ’ επιλογή και για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή, της δυνατότητας παραγωγής φασόν του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος σε τιμές αγοράς για μεταβατικό στάδιο δύο ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης.
 • Tης παραχώρησης, κατ’ επιλογή και για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή, της δυνατότητας διανομής του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος μέσω των υφιστάμενων δικτύων διανομής (και μεταγενέστερα της ενιαίας εταιρείας) σε τιμές κόστους και υπό τις συνθήκες διανομής πριν από τη συγκέντρωση, για μεταβατικό στάδιο δύο ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης.
 • Του ορισμού εντολοδόχων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την ορθή εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσμεύσεων.
 Επίσης, επιβάλλει στην εξαγοράζουσα να συνεχίσει να αγοράζει τις υφιστάμενες προσφερόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νομών Ημαθίας και Πέλλας, που συνεργάζονταν με την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόμενη από την 1η/8/2014 έως και 31/10/2014, εφόσον και στον βαθμό που οι εν λόγω παραγωγοί επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν την παραγωγή τους στην ενιαία εταιρεία, κατ’ απόλυτη επιλογή και ελευθερία τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύναψης γραπτών μη αποκλειστικών συμβάσεων, με τον όρο αζήμιας λύσης των συμβάσεων (ή της συνεργασίας εφόσον δεν συναφθούν συμβάσεις) από πλευράς παραγωγών. Η διάρκεια του εν λόγω διορθωτικού μέτρου ορίζεται σε δύο έτη, με έναρξη την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκέντρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου