Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΑΔΑ. Φύλλο και φτερό καταθέσεις, δάνεια, μετοχές ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι τράπεζες, οι χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες τα στοιχεία για τα πραγματικά δεδομένα των φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, η απόφαση της Κατερίνα Σαββαΐδου προβλέπει ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία των συναλλασσομένων πελατών τους.
 Οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για καταθέσεις ύψους άνω των 100.000 ευρώ και επενδυτικά χαρτοφυλάκια αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Τι προβλέπει η απόφαση Η αποστολή αφορά στοιχεία που σχετίζονται με δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται τα εξής:
 α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
 β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
 γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
 δ) Αριθμός λογαριασμού,
 ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
 στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
 ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
 η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
 Χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται τα εξής:
 α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων, β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου, γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου, δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου