Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.. Νόμιμες κατώτατες αποδοχές-Πότε ο εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται με μισθό και πότε με ημερομίσθιο

Με τη διάταξη του άρθρου Πρώτου του Ν.4093/2012 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ11) θεσπίστηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους και αντίστοιχα το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες. Όπως ρητά προκύπτει από τη διάταξη, ο νόμιμος κατώτατος μισθός εφαρμόζεται στον εργαζόμενο που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο εφαρμόζεται στον εργαζόμενο που έχει την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη. Το κύριο και βασικό κριτήριο για την ιδιότητα των μισθωτών ως υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών (εκτός εκείνων που διέπονται από ειδικούς νόμους) παρέχεται από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ 2655/53 καθώς επίσης από την πάγια Νομολογία των Δικαστηρίων. Έτσι η διάκριση των εργαζομένων μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης εργασίας , εάν δηλαδή προέχει κυρίως το πνευματικό ή το σωματικό (χειρωνακτικό) στοιχείο κατά την εκτέλεσή της.
 Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία, ενώ ο εργάτης είναι ο μισθωτός που αντίθετα , παρέχει την εργασία του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο καταβάλλοντας σωματική δύναμη. Ο τρόπος αμοιβής που έχει συμφωνηθεί είτε στην ατομική σύμβαση ,είτε όπως αυτός προβλέπεται σε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες δεν ισχύουν πλέον και δεν εφαρμόζονται, δεν ασκεί επιρροή για τον χαρακτηρισμό του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη.
 Καμία επίσης σημασία δεν έχει ο χαρακτηρισμός του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη , στη σύμβαση εργασίας. Στο εργατικό δίκαιο υπάρχουν διάφοροι ειδικοί τυπικοί ή ουσιαστικοί νόμοι, με τους οποίους προσδίδεται σε κατηγορίες εργαζομένων η ιδιότητα του υπαλλήλου. Έτσι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται: - Οι ηλεκτροτεχνίτες ,ραδιοτεχνίτες , περιελιγκτές και ηλεκτροσυγκολλητές (Ν.Δ 3763/57) - Οι θερμαστές ξηράς (Ν.Δ 3763/57) - Οι πτυχιούχοι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ο.Τ.Ε.Κ (Α.Ν 567/37). - Οι κατώτεροι υγειονομικοί (Α.Ν 199/36) - Οι φοροτεχνικοί (ΑΝ 759/37) - Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.Δ 3430/57, χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι ,εφόσον έχουν πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής και διετή υπηρεσία σε ξενοδοχείο. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ 3755/57, της Υ.Α 8900/46, της Υ.Α 25825/51, του άρθρου 5 της ΕΓΣΣΕ 26/02/1975 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 14/02/1984 ,και την νομολογία των Δικαστηρίων (Α.Π 1117/07, ΑΠ 1741/84 κ.λ.π) έχει καθιερωθεί ως γενική αρχή του δικαίου ότ
ι - Ο μισθωτός που αμοίβεται με μηνιαίο μισθό (υπάλληλος) δικαιούται να λάβει κάθε μήνα τον μισθό του, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργασίμων ημερών του μηνός και αντιστοιχεί σε 25 εργάσιμες ημέρες. - Ο μισθωτός που αμοίβεται με ημερομίσθια (εργατοτεχνίτης), λαμβάνει κάθε μήνα τόσα ημερομίσθια όσες και οι ημέρες που εργάσθηκε , υπολογιζόμενης και της έκτης ημέρας κάθε εβδομάδας σε περίπτωση πενθήμερης απασχόλησης, καθώς και των 6 επίσημων αργιών του Ν.Δ 3755/57. - Ο μηνιαίος μισθός σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του ημερομισθίου επί 26. Επομένως , αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος με την ιδιότητα του υπαλλήλου αμοίβεται με τον νομοθετικώς καθοριζόμενο μισθό χωρίς προϋπηρεσία άνω των 25 ετών, 586,08 ευρώ, το ημερομίσθιο του είναι (586,08 διαίρεση με 25 ) 23,44 ευρώ, εμφανώς μικρότερο από το κατώτατο νομοθετικώς καθοριζόμενο ημερομίσθιο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να αμοίβεται ένας εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία ,άνω των 25 ετών που έχει την ιδιότητα όμως του εργατοτεχνίτη και το οποίο ορίζεται σε 26,18 ευρώ .
 Ο δε υπολογισμός του μηνιαίου μισθού του εργατοτεχνίτη, γίνεται κατά βάση με τον πολλαπλασιασμό του ημερομισθίου 26,18 επί 26 ημέρες εργασίας, δηλαδή 680,68 ευρώ. Είναι προφανές ότι αν οι αποδοχές του εργατοτεχνίτη (εργάτης γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό φύλαξης κ.λ.π )υπολογισθούν με βάση τον κατώτατο μισθό 586,08 ,τούτο έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική διάταξη του Ν.4093/2012, και έτσι προκύπτουν δεδουλευμένες διαφορές που πρέπει να καταβληθούν επιπλέον στον εργαζόμενο, καθώς και επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν στον ασφαλιστικό φορέα με όλες τις συνέπειες της εκπρόθεσμης καταβολής αυτών. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου